Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LC Photography & Design 

1. Algemeen 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende uitvoeringen en diensten van welke aard dan ook tussen de fotograaf en de opdrachtgever. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

De opdrachtgever is wie de bestelling heeft geplaatst, de fotograaf is wie de bestelling heeft aanvaard en uitgevoerd. 

Bij het boeken van een fotosessie gaat de opdrachtgever van rechtswege akkoord met de algemene voorwaarden. 

2. De fotosessie 

2.1. Afgesproken datum van uitvoering 

De fotograaf en de klant maken een afspraak op een datum en locatie die beide schikt.

Mocht de klant verhinderd zijn kan de fotosessie tot twee weken voor uitvoeringsdatum worden geannuleerd. Er wordt dan samen naar een nieuwe datum gezocht. Wordt de fotosessie minder dan twee weken voor uitvoeringsdatum geannuleerd, krijgt de opdrachtgever geen geld terug en wordt de fotosessie ook niet verzet. Uitzonderingen op deze regel kunnen door de fotograaf worden toegestaan, naargelang de omstandigheden. 

2.2. Slecht weer 

Bij slecht weer op de dag van de fotosessie, en wanneer de fotosessie in open lucht in gepland, kan de reportage worden geannuleerd door de fotograaf en/of de opdrachtgever. 

De fotograaf en de opdrachtgever zullen hierna samen naar een nieuwe datum zoeken.

2.3. Overmacht 

In geval van overmacht waardoor de fotograaf niet in staat is de fotosessie op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf een nieuwe datum zoeken met de opdrachtgever. 

2.4. Geen geld terug 

Bij ontevredenheid krijgt de opdrachtgever in geen enkel geval zijn of haar geld terug. Hij of zij kan in dit geval een bezwaar indienen waarna de fotograaf zal nagaan wat zij voor hem of haar kan doen. Hierbij kan de opdrachtgever denken aan bijvoorbeeld een herhaling van de fotosessie indien dit nodig is. Om ontvankelijk te zijn dient het bezwaar ten laatste binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de foto’s te zijn ingediend. 

3. Overmaken van de foto’s aan de opdrachtgever 

3.1.Vanaf datum van de fotosessie zal de fotograaf binnen maximaal 4 weken de foto`s naar de opdrachtgever toezenden, tenzij een andere leveringstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werd afgesproken. 

3.2.De opdrachtgever ontvangt het aantal foto`s wat vooraf is afgesproken of wat het gekozen pakket inhoudt. Hetzelfde geldt voor de nabestelling. 

3.3.Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. 

3.4.De opdrachtgever en de ontvanger van de foto’s dienen altijd enige vorm van naamsvermelding van de fotograaf te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. 

Het bewerken van de foto’s door de klant of derden is op geen enkele manier toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden of het toevoegen van bijvoorbeeld filters of tekst. In geval van inbreuk heeft de fotograaf recht op vergoeding. 

3.5.Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om foto’s door te geven aan derden of aan bedrijven met commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

3.6.Web-bestanden mogen door de opdrachtgever of derden niet worden gebruikt voor het produceren van afdrukken. In geval van inbreuk heeft de fotograaf recht op vergoeding die overeenkomt met de waarde van het aantal hoge-resolutiefoto`s dat ten onrechte zijn afgedrukt. 

3.7.Hoge-resolutiefoto’s mogen door de opdrachtgever nooit op het internet worden geplaatst. Deze foto`s zijn enkel voor eigen gebruik. 

3.8.Foto’s die worden verzonden via een niet-digitale weg (bv. op een USB-stick) zijn vanaf het moment van verzenden voor eigen risico van de opdrachtgever. Alle schade die de bestelling tijdens het transport oploopt, valt buiten de verantwoordelijkheid van de fotograaf. Mocht er toch iets misgaan, kan de opdrachtgever contact opnemen met de fotograaf. De fotograaf zal in dat geval nagaan wat ze kan doen om het probleem op te lossen maar is hiertoe niet verplicht. 

3.9.Bij beschadiging van verzonden afdrukken is de fotograaf in geen enkel geval aansprakelijk te stellen. Bij bewijs van de beschadiging kan er eventueel samen naar een oplossing worden gezocht. 

3.10.De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door de fotograaf is aanbevolen. 

4. Tarieven en betaling 

4.1.De fotograaf heeft het recht om de tarieven zoals vermeld op de website te allen tijde aan te passen. Wanneer er een boeking heeft plaatsgevonden gelden echter voor deze opdrachtgever de tarieven die op de boekingsdatum geldig waren. 

4.2.Het gefactureerde bedrag is altijd de som van het/de gekozen pakket(ten) plus eventuele reis- en andere kosten die niet in het gekozen pakket zijn inbegrepen. 

4.3.Alle bedragen vermeld op de website zijn inclusief BTW en inclusief kosten die expliciet in het pakket zijn inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. 

4.4.Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorrekenen aan de opdrachtgever middels een extra rekening. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de opdrachtgever. 

4.5.Na het boeken van een fotosessie zal de opdrachtgever een (digitale) factuur ontvangen. Deze factuur dient ten laatste 14 dagen na opmaak van de factuur voldaan te zijn. 

4.6.Wanneer de factuur niet volledig of niet op tijd wordt voldaan door de opdrachtgever komt de boeking te vervallen. De opdrachtgever krijgt in dit geval reeds betaalde voorschotten niet terugbetaald. 

4.7.De fotosessie en nabestellingen kunnen enkel via storting op rekeningnummer BE93 0689 3365 8167 t.a.v. LC Photography & Design by HOGI met vermelding van factuurnummer worden betaald. Deze gegevens staan telkens vermeld op de factuur. Contant geld wordt niet aanvaard.  

5. Publicatie en gebruik fotoshoots

5.1.Bij het boeken van een fotosessie geeft de opdrachtgever de fotograaf expliciet toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals website, blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, fora, eigen gebruik, drukwerk en eventuele toekomstige activiteiten. Dit gebruik geschiedt met respect en bij toepassing van de wettelijke bepalingen inzake portretrecht en privacy. 

5.2.De fotograaf heeft het recht foto’s zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf door te spelen voor een publicatie. Bij publicatie in een (online) magazine zal wanneer mogelijk de opdrachtgever worden ingelicht. 

5.3.Wil de opdrachtgever dat een specifieke foto niet online wordt gepubliceerd, dient dit vooraf aan de fotograaf te worden gemeld. Wil de opdrachtgever vrijwel geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden. Derden of familieleden van de opdrachtgever hebben geen enkele zeggenschap aangaande het gebruik van de foto’s. 

5.4.Bij commerciële en/of bedrijfsreportages zullen de foto`s niet worden gebruikt voor publicatie door de fotograaf. Wel kunnen deze foto`s worden gebruikt in het portfolio van de fotograaf. 

6. Workshop/meeloopdag/fotowandeling

6.1. Het boeken van een workshop/meeloopdag/fotowandeling kan via mail – lieselotte@lcpd.be – of via het formulier op de website met de daarin gevraagde gegevens mee te sturen. Nadien zal een bevestiging, en in geval van workshop bijkomend contract, worden verstuurd en is de deelnemer aan een overeenkomst gebonden.

6.2. Na het boeken zal de deelnemer een factuur voor de betaling ontvangen. Indien de deelnemer het volledige bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald, dan heeft de organisator het recht de boeking te annuleren.

6.3. In geval van annulering voor aanvang van de workshop/meeloopdag/fotowandeling, om welke redenen dan ook, worden volgende administratieve annuleringskosten in rekening gebracht:

– Datum van inschrijven tot 8 weken voor de aanvang van de workshop/meeloopdag/fotowandeling, wordt er 10% van de totaalsom in rekening gebracht

– 8 tot 4 weken voor de aanvang van de workshop/meeloopdag/fotowandeling, wordt er 25% van de totaalsom in rekening gebracht

– 4 tot 2 weken voor de aanvang van de workshop/meeloopdag/fotowandeling, wordt er 50% van de totaalsom in rekening gebracht

– Binnen 2 weken voor de aanvang van de workshop/meeloopdag/fotowandeling, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

Tenzij LCPD.be de datum verplaatst of annuleerd. 

6.4. Mocht je zelf niet in staat zijn de workshop/meeloopdag/fotowandeling te volgen, dan mag iemand anders jouw plaats innemen. Dit dient uiterlijk 7 dagen – tenzij bij overmacht – gemeld worden aan de organisator. 

6.5. Bij slecht voorspelde weersomstandigheden zal de workshop ook doorgaan, tenzij LCPD.be dit anders aangeeft. Mocht er ondanks dat LCDP.be de weersvoorspellingen in de gaten hebben gehouden, toch onverwacht slecht weer zijn tijdens de workshop, dan is teruggave van het workshopbedrag niet mogelijk.

6.6. Indien de situatie voordoet dat er teweing deelnemers zijn om de workshop te laten doorgaan, dan laat LCPD.be dit uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de workshop dit weten. 

7. Auteursrecht 

7.1.Op alle foto`s gemaakt door de fotograaf is het auteursrecht van toespassing. De foto’s zijn voorzien van een watermerk. Het is niet toegestaan de foto`s te dupliceren, kopiëren, bewerken of na te maken op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

7.2.Alle door de fotograaf gemaakte foto`s blijven te allen tijde eigendom van de fotograaf.

Bij het verzenden van web-bestanden en/of hoge-resolutiefoto`s wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. 

7.3.Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. 

7.4.De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties voor en door derden. 

7.5.De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander. 

7.6.Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, is een schadevergoeding verschuldigd ten belope van twee maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk geval. 

7.7.Het betalen van een schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf. 

8. Bescherming van de persoonsgegevens van de opdrachtgever 

De fotograaf zal in geen geval persoonlijke informatie of gegevens van de opdrachtgever (email, telefoon, enz.) doorspelen aan derden of deze openbaar maken. 

9. Aansprakelijkheid 

De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier veroorzaakt tijdens de fotosessie. Ook bij materiële schade kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Bij schade aan de fotograaf of aan haar fotografiemateriaal, veroorzaakt door de opdrachtgever of een dier van de opdrachtgever, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

10. Bewaringstermijnen 

Het bewaren van digitale bestanden van foto’s gebeurt standaard tot 1 jaar na afwerking van de opdracht. Enkel op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever kan deze termijn worden verlengd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht. 

11. Kortingen

Kortingscodes of -bonnen zijn niet cumuleerbaar met elkaar. 

12. Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van LC Photography & Design is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van LC Photography & Design by HOGI zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Mechelen en/of het Vredegerecht van het kanton Willebroek bevoegd. 

en_GB